REGULAMIN SZKOLEŃ

Organizowanych przez firmę Business & Passion Aleksandra Necel- Kozioł

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę Business & Passion Aleksandra Necel- Kozioł

§ 2 Definicje

1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
2. Organizator – firma Business & Passion Aleksandra Necel- Kozioł
3. Potwierdzenie – wiadomość email wysłana do Klienta, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia jego lub delegowanych przez niego osób.
5. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji przez Klienta o wycofaniu uczestnika / -ków lub samego siebie z udziału w szkoleniu.
6. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
7. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oraz opłaciła lub została za nią opłacona kwota uzgodniona z Organizatorem.
8. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Stronie szkoleniakobiet.pl lub w formie papierowej.
9. Strona organizatora –strona www.szkoleniakobiet.pl na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym formie:

  • Oferty: opisu szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz cennikiem, publikowanej na stronie internetowej : businesspassion.pl
  • Działań promocyjno-sprzedażowych.

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora (www.businesspassion.pl) lub w formie papierowego zgłoszenia dostarczonego przez organizatora i dokonanie opłaty za szkolenie. Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na szkoleniu.
3. Organizator w ciągu maksymalnie 72 godzin od daty dokonania przez potencjalnego uczestnika (osoba, która rozpoczęła proces rezerwacji miejsca na spotkaniu, ale go jeszcze nie dokończyła – zwykle: wypełniła formularz rejestracji, jednak nie dokonała płaty) na spotkaniu, potwierdza dokonanie tejże rejestracji poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany przez potencjalnego uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Organizatora i umieszczonej w ofercie danego szkolenia.
5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Klient.

§ 4 Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie businesspassion.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych Klientowi, na zasadach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
3. Po dokonaniu rejestracji na szkolenie poprzez formularz rejestracyjny, osoby, które chcą zarezerwować sobie miejsce na spotkaniu zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie w kwocie i terminie podanym na stronie Organizatora,
4. Opłatę za szkolenie można dokonać przelewem na konto lub poprzez e-płatności
5. W przypadku przelewu, opłatę należy wnieść na konto ING Bank Śląski 97 1050 1416 1000 0091 4855 8589
6. Tytuł przelewu powinien być zgodny z wzorem tytułu umieszczonym na stronie internetowej Organizatora. W szczególności powinien zawierać tytuł szkolenia, miejsce realizacji (nazwę miasta), numer zamówienia oraz data spotkania.
7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za Pośrednictwem przelewy24.pl.
8. Dokument księgowy zostanie wystawiony po zakończeniu szkolenia

§ 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient wydaje jedną z dwóch dyspozycji dotyczącej wpłaconej tytułem płatności za szkolenie kwoty:
· Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność
· Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie
4. Organizator poinformuje mailem Klienta o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. Dopuszczalna jest tutaj forma e-mailowa.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

  • 5. do 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo żądać zwrotu do 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
  • 6. do 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo żądać zwrotu do 50% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
  • w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

3. Niezależnie od terminu rezygnacji strony mają prawo uzgodnić, aby całość niewykorzystanej wskutek nieobecności na szkoleniu kwoty, mogła być wykorzystana na poczet udziału w innym szkoleniu organizowanym przez Business & Passion. Takie uzgodnienie obowiązuje jednak tylko raz. W przypadku, gdy Klient ponownie odwoła swój udział w spotkaniu, wchodzą w życie postanowienie par.6, pkt. 2 bez możliwości dalszego przekładania terminów.
4. Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez tego samego Klienta zgodnie z polityką udzielania rabatów, o której mowa w § 7.
5. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie uprawnia Klienta do możliwości żądania zwrotu kwoty wpłaconej za szkolenie. W tym wypadku wpłacona kwota nie może zostać wykorzystana na poczet innego szkolenia i traktuje się jakby Uczestnik było na spotkaniu.
6. W każdym czasie Klient może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

§ 7 Reklamacje

1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej.
2. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej i powinna zawierać opis czego dotyczy reklamacja i dane osobowe reklamującego.
3. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy.
5. Reklamacje rozpatrywane są w przypadku kiedy minimum połowa uczestników szkolenia oceniła go poniżej średniej skali.

6. Reklamacje należy wyslać na adres mailowy: bizneszpasja@gmail.com

7. Jeśli klient nie zgadza się z odpowiedzią, ma prawo do odwołania od decyzji.

§ 8 Rabaty

1. Aktualne ceny szkoleń i treningów otwartych prezentowane są na stronie www.ropartners.pl
2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla wybranych Klientów.
3. Rabat nie jest przyznawany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.szkoleniakobiet.pl

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.