REGULAMIN SKLEPU

I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 • Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www………..pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 • Sprzedawca –Aleksandra Necel- Kozioł prowadząca działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 • Konsument – Klient o którym mowa w art. 23(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 • Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą i dokonujący zakupu bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowanie i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
 • Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.
 • Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
 • Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 • Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Business & Passion Aleksandra Necel- Kozioł a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 • Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Business& Passion Aleksandra Necel- Kozioł za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

II. Postanowienia ogólne

 • Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 • Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
 • W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych……………………………………………………..
 • Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem http://www.businesspassion.pl/regulamin oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

III. Informacje o towarach, usługach i cenach

 • Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www szkoleniakobiet.pl…………pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.
 • Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „KUP TERAZ” .
 • Ceny Towarów zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.
 • Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.
  Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie “Dostawa w sklepie internetowym” w zakładce “Koszty dostawy”. Strona dostępna jest pod adresem wwwszkoleniakobiet.pl/dostawa).
 • Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów i świadczenia Usług jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej.
 • Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 • Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne wady towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane.
 • Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.
 • Na stronie “Dostawa w sklepie internetowym” dostępnej pod adresem www.szkoleniakobiet.pl/dostawa znajdują się informacje o Usługach Dodatkowych, świadczonych przez zewnętrznych usługodawców (w szczególności firmy transportowe). Zamówienie Usług Dodatkowych jest niemożliwym przez Sklep Internetowy i może nastąpić wyłącznie u usługodawcy. Przed zamówieniem Usługi Dodatkowej należy skontaktować się usługodawcą.

IV. Zamówienia

 • Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.
 • Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie https://wwwszkoleniakobiet.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia.
 • Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).
 • Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.
 • Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

V. Procedura składania zamówienia Towaru

 • Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości klikając na przycisk „KUP TERAZ”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 • Powtarzając powyższą procedurę Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.
 • Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk” lub „Przejdź do koszyka”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru.
 • Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę towaru w kolumnie „Szczegóły produktu” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.
 • Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Wracam do zakupów” po dodaniu towaru do koszyka lub klikając przycisk „Powrót do sklepu” przeglądając zawartość swojego koszyka.
  Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Dalej”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:
 • „Zaloguj się” – Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie http://www.businesspassion.pl, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój Adres e-mail i wpisuje Hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę „Dane kupującego” służącą do podania danych dostawy, faktury, ewentualnych uwag i wyrażenia zgód formalnych,
 • „Zarejestruj się” – Jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na https://wwwszkoleniakobiet.pl, na tym etapie możliwe założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie XIII niniejszego Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna,
 • „Zakupy bez rejestracji” – Każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji – pkt. XIII Regulaminu).
 • Na etapie „Dostawa i faktura” Klient może zmienić „Zawartość koszyka”, „Sposób płatności” i ewentualnie „Sposób dostawy” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć czy chce otrzymać Fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej.
 • Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę ”Realizacja zamówienia”.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
 • Status i szczegóły zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).

VI. Sposób, termin i koszty dostawy

 • Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przy zakupach za cenę powyżej 200,00 zł., dostawa następuje nieodpłatnie.
 • Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm:…………………………………………………………..
 • Na okres dostawy Towaru i wykonania Usługi składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Towaru) oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. Okres ten wynosi łącznie do ……….. roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu online lub karty płatniczej) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem zwykłym z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę, z Banku Klienta).
 • Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
  • podtrzymania woli realizacji zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo
  • rezygnacji z całości zamówienia, albo
  • zmianę zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.
 • Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych firm kurierskich (odpowiednio: ………………………).
 • Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 • Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.
 • Koszty towarów transportowanych na paletach podlegają indywidualnym ustaleniom.
  W każdym przypadku wydanie towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny zamówienia towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

VII. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

 • Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:
  • Przelew online lub karta płatnicza – za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl…………………………………… przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,
  • Przelew zwykły – przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy indywidualnie wskazane Klientowi, odrębnie dla każdego zamówienia (ta firma płatności może być czasowo niedostępna ze względów technicznych),
  • Inne formy płatności, dostępne okazjonalnie (np. w trakcie akcji promocyjnych) – sposób płatności, zgodny z założeniami prowadzonej akcji promocyjnej.
 • Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu zamówienia Towarów (na stronie „Koszyk”). Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online lub kartą płatniczą zależy od spełnienia dodatkowych warunków podmiotów oferujących te formy płatności.
 • W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
  • w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu …………………..,
  • w przypadku płatności „Przelew zwykły” na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności,
  • w przypadku płatności gotówką przy odbiorze („Płatność za pobraniem”), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru.
 • Umowa sprzedaży wygasa:
  • w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności,
  • w przypadku płatności przelewem zwykłym zawarta umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 5 dni od złożenia zamówienia,
  • w przypadku, gdy Klient nie dokonał  z własnej winy odbioru przesyłki z Towarem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki),
 • Usługę „szybki przelew elektroniczny” za pośrednictwem portalu ………… realizuje ………………..
 • Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu…………….realizuje ………………………………

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 • Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres bizneszpasja@gmail.com. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
  • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
  • Towar należy odesłać lub przekazać na adres Złota 15/25, Kielce 25-015 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadki kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni,
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
  • do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę

IX. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

 • Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
 • Reklamację można złożyć za pomocą formularza “Rękojmia i niezgodność towaru z umową” dostępnego na stronie “Zgłoś reklamację” oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 • Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi

X. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami

 • Klientom nie będącym Konsumentami, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt IX ust. 2 i punkt IX ust. 3 powyżej.
 • Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi

XI. Promocje

 • Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.
 • Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 • Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

XVII. Newsletter

 • Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.
 • Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 • Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

XVIII. Postanowienia końcowe

 • Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 • Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.
 • Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.